UWAGA!  w okresie od 21.05.2019r. do 31.10.2019r. (termin złożenia w Banku wniosku o kredyt) promocyjne warunki cenowe dla produktu „kredyt mieszkaniowy”.

Oferta dla klientów indywidualnych.

Warunki promocji:

  • oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M (stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) + marża Banku w wysokości 1,80 punktów procentowych.
  • prowizja przygotowawcza – 1,00 % kwoty kredytu.

Przykład reprezentatywny

1) kwota udzielonego kredytu 170.000,00 zł,
2) całkowita kwota kredytu 170.000,00 zł (1) (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia (2) płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 298 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne WIBOR 3M + marża Banku 1,80 p.p.,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 80.363,28 zł, w którego skład wchodzą:

  • prowizja za udzielenie kredytu 1.700,00 zł,
  • odsetki od kredytu 74.594,28 zł,
  • koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 4.069,00 zł(3)

6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 3,96%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 250.363,28 zł,
8) kredyt płatny w 298 malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, pierwsza rata w wysokości 1.081,56 zł, ostatnia rata w wysokości 572,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.06.2019r.

(1)Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.
(2)Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.
(3)Koszty należy podać, jeśli wstępują.