Zarząd

Zdzisława Tyka - Prezes Zarządu
Bożena Wojtyra - Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Warsztocka - Członek Zarządu
Tomasz Drabek - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Leszek Kopera - Przewodniczący
Jarosław Drutowski - Z-ca Przewodniczącego
Karol Błasiak - Sekretarz
Marek Leszczyk - Członek Rady
Alicja Nawojska - Członek Rady
Krystyna Owczarek - Członek Rady
Henryka Skoczylas - Członek Rady

Stanisław Wojciechowski, Premier I Rzeczpospolitej i wybitny spółdzielca powiedział kiedyś: "Starajcie się być zawsze Polakami, i bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, uczcie się od obcych, ale nie naśladujcie ich niewolniczo, a przede wszystkim nie obniżajcie swojej wartości "

Słowa te nie straciły na ważności i są nadal aktualne szczególnie po wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i w znacznej mierze wpłynęły na to, że misją Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie jest świadczenie kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. Wychodzimy z założenia , że lokalny pieniądz powinien wspierać rozwój lokalnej społeczności.

Pragniemy, aby Nasz Bank był liczącym się na rynku lokalnym efektywnym Bankiem, prowadzącym działalność o uniwersalnym charakterze, na obszarze wyznaczonym postanowieniami Statutu, który:

  • Będąc podstawowym ogniwem Spółdzielczej Grupy Bankowej, współpracuje z innymi uczestnikami Grupy i korzysta z jej potencjału,
  • Poza działalnością stricte finansową realizuje określone zadania na rzecz lokalnego środowiska, uznawane za ważne społecznie.

Nasza obecność na rynku od ponad stu lat może świadczyć o tym, że jesteśmy dla Państwa godnym zaufania partnerem. Szerokie grono Klientów którzy nam zaufali to dowód na to, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient, który choć raz skorzystał z proponowanych przez nas usług pozostał z nami na zawsze.

Zarząd NBS w Działoszynie oświadcza, iż będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w procedurze „Zasady dobrej praktyki bankowej” oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Działoszyn był ośrodkiem handlowo- rzemieślniczym w którym w roku 1904 zrodziła się potrzeba utworzenia Towarzystwa Oszczędnościowo- Kredytowego. Pierwszymi założycielami byli:

  • ksiądz Izydor Kowalski, znakomity rolnik i dobry społecznik,
  • Stanisław Pytlewski,
  • Jan Ryster,
  • Franciszek Mieszczakowski i inni.

W 1913 roku w imieniu Towarzystwa wyżej wymienieni założyciele dokonali zakupu nieruchomości położonej przy ulicy Bugaj ( obecnie Bankowej) za kwotę 3.500 rubli od obywatelki Leokadii Begier córki Andrzeja. W skład nieruchomości wchodził plac z ogrodem o obszarze 150 prętów, na którym to placu były dwa domy mieszkalne ,obora i stodoła. Na starych fundamentach w 1917 roku wybudowany został budynek w którym funkcjonował bank do roku 1991. Napięta sytuacja polityczna i grożący w każdej chwili wybuch wojny wprowadziły nastroje niepewności i wyczekiwania zarówno w instytucjach kredytowych jak też wśród chłopów. Rozpoczęcie działań wojennych w 1914 roku nie wpłynęło hamująco na działalność Towarzystwa a jedynie zmieniło zakres jego działalności. Już od 1915 roku Towarzystwo pośredniczyło w uzyskiwaniu kredytów na odbudowę zniszczeń wojennych ( stwierdzenie to oparto na podstawie "książki rachunkowej członka Towarzystwa" Ob. Aleksandry Gadzalińskiej wydanej w 1912 roku ) Wojna odbiła się ujemnie na rozwoju ruchu spółdzielczego co się wyraziło w dewaluacji ówczesnej marki polskiej. Majątek wielu spółdzielni został zniszczony lub rozgrabiony, wkłady w instytucjach państw zaborczych przepadły. Zaprzestano udzielania kredytów, wkłady oszczędnościowe uległy dewaluacji. Ponownemu ożywieniu działalności kredytowej sprzyjała reforma walutowa z kwietnia 1924 roku oraz dalsze posunięcia mające na celu zahamowanie upadku siły nabywczej pieniądza. W Działoszynie aktywną działalność w służbie wsi prowadziła w tamtych latach przemianowana z Towarzystwa Oszczędnościowo- Kredytowego - Spółdzielnia Drobnego Kredytu dla Chrześcian z nieograniczoną odpowiedzialnością która powstała w 1926 roku.

W 1934 roku Spółdzielnia Drobnego Kredytu dla Chrześcian przemianowana zostaje na Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres ten do wybuchu II wojny światowej był pomyślny w rozwoju spółdzielni. Zwiększyła się liczba członków, rosły obroty. Towarzyszyła temu patriotyczna postawa osób kierujących wówczas działalnością banku. We wrześniu 1939 roku wojsko polskie powstrzymywało napór wojsk hitlerowskich od strony Wielunia i zaciekle broniło przeprawy przez Wartę od strony Częstochowy. W bitwie pod Działoszynem poległ niemiecki generał Dill. W odwecie osada została doszczętnie zbombardowana przez hitlerowskie lotnictwo. Ponad 90% zabudowań legło w gruzach. W stosunku do mieszkańców zastosowano bezwzględny terror .Dla ludności żydowskiej stanowiącej ponad połowę mieszkańców, utworzono getto, skąd następnie wywożono ją do obozów zagłady. Co prawda budynek banku nie został całkowicie zniszczony gdyż osiedliły się w nim wojska niemieckie, ale majątek spółdzielni przepadł. Dlatego też od roku 1939 do 1947 nie notuje się żadnej działalności banku na terenie Działoszyna.

Po II wojnie światowej pierwsze Walne Zgromadzenie reaktywujące członków Banku Spółdzielczego z ograniczoną odpowiedzialnością odbyło się dnia 07 września 1947 roku, na którym obecnych było 60 członków Walne Zgromadzenie postanowiło wznowić działalność spółdzielni i jednocześnie przyjąć za podstawę prawną działalności statut zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w dniu 15 sierpnia 1926 roku wraz z późniejszymi zmianami. Ustalono wielkość wpisowego na 200,00 zł a udział członkowski na 1.000,00 zł. Do roku 1950 działalność gospodarczo- finansowa banku wznowionego nie przejawiała się w ogóle.

Na następnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 1950 roku omówiono i przyjęto nowy statut oraz przekształcono nazwę Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością na Gminną Kasę Spółdzielczą której działalność obejmowała gminy: Działoszyn, Siemkowice i Mierzyce w powiecie wieluńskim.

Jako ujemne skutki działalności Gminnych Kas Spółdzielczych było to, że działalność spółdzielni regulowana była szczegółowymi instrukcjami Banku Rolnego, co powodowało zanikanie inicjatywy i aktywności członków oraz zamieranie działalności samorządowej. Członkowie pozbawieni wpływu na działalność spółdzielni, przestawali interesować się jej losem , przestawali czuć się jej gospodarzami. Zbieranie wkładów oszczędnościowych nie przybrało poważniejszych rozmiarów gdyż nie sprzyjały temu warunki ekonomiczne pierwszych lat powojennych. Później zaś, kiedy były ku temu odpowiednie warunki, to ograniczenia polegające na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych jedynie w Powszechnej Kasie Oszczędności w praktyce pozbawiły spółdzielnie charakteru zbiornic pieniądza. W ten sposób pozbawiono spółdzielnie możliwości przeznaczenia środków miejscowego pochodzenia na działalność kredytową. Dopiero w 1954 roku po wprowadzeniu nowego statutu rozszerzającego zakres uprawnień organów samorządowych, spółdzielnia znowu ożywa. Dynamiczny rozwój placówki we wszystkich odcinkach pracy banku datuje się od roku 1957.

Z dniem 15 kwietnia 1962 roku Gminna Kasa Spółdzielcza w Działoszynie wraca do swej pierwotnej nazwy " Bank Spółdzielczy" i ma już wtedy 2226 członków.

Kolejne dziesiątki lat działalności banku to ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków. Postęp gospodarczy i kulturalny szybko zmienia oblicze wsi. Jej mieszkańcy stawiają bankowi coraz większe wymagania. Jest to nie tylko działalność kredytowa i oszczędnościowa , ale obsługa budżetów gminnych, prowadzenie sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, ewidencjonowanie produkcji sprzedanej przez rolników dla jednostek gospodarki uspołecznionej dla celów emerytalnych.

Rok 1990 był bardzo sprzyjającym rokiem , bowiem w sierpniu rozpoczęto budowę nowego budynku banku przy ulicy Piłsudskiego, a już w styczniu 1992 r załatwiano klientów w nowej siedzibie. Oto cytat z kroniki bankowej ze stycznia 1992r " Wszyscy oddychamy z ulgą- jeszcze nie zakończono inwestycji a już obsługujemy klientów "całą parą". Wśród stukotu młotków i warkotu pił przyjmujemy interesantów. Hałas jaki obecnie panuje nie przeszkadza nikomu.. My pracownicy, jesteśmy szczęśliwi że będziemy pracować w nowoczesnym banku, a klienci że nie muszą do nas przemierzać kilometrów "

Tak oto w nowej siedzibie mija kolejny rok działalności banku w warunkach gospodarki rynkowej oraz pełnej samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Banki Spółdzielcze stały się samofinansującymi jednostkami , współpracując z BGŻ jedynie w oparciu o dobrowolne umowy. Ale już na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Działoszynie w dniu 23 listopada 1992r podejmuje się uchwałę o przystąpieniu jako założyciel do Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dnia 29 czerwca 1995r zostaje podpisana umowa zrzeszenia w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

Rok 1996 zapisał się trwale w kartach historii banku, bowiem z dniem 01 września odeszła na zasłużoną emeryturę Pani Janina Kucharczyk dotychczasowa Prezes Zarządu która pracowała w banku w Działoszynie od 1958 roku. Na Prezesa Zarządu powołano panią Zdzisławę Tyka która pełni tę funkcję do chwili obecnej . Z dniem 1 lipca 1999 roku dokonano procesu łączeniowego z Bankiem Spółdzielczym w Osjakowie. W wyniku wspólnej decyzji uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 06 czerwca 2000r dokonano zmiany nazwy banku na Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie.

Minione lata, były dla banku okresem wzmożonej pracy nad rozwojem i umacnianiem swej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych, w warunkach silnej konkurencji banków komercyjnych oraz kreowanie wizerunku banku godnego zaufania. Dziś można powiedzieć, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu. Udało się znacząco zwiększyć najważniejsze pozycje bilansowe, zrealizować plany inwestycyjne, pozyskać wielu klientów i udziałowców .Bank funkcjonuje w nowej siedzibie w centrum miasta , ma więc wspaniałe warunki lokalowe jak i fachową kadrę . Wyposażony jest w nowoczesny system informatyczny całkowicie scentralizowany. Wszystkie rozliczenia dokonuje się elektronicznie . Wdrożono międzynarodowe karty płatnicze do obsługi których w Centrali zainstalowany został bankomat. Bank dalej umacnia siłę kapitałową, choć wykonał III próg kapitałowy w wysokości 1 mln EURO.

Działamy bezpiecznie i stabilnie. Przy pomocy środków kredytowych powstały piękne obiekty dla rolnictwa, przetwórstwa oraz innej działalności gospodarczej a także drogi i obiekty użyteczności publicznej. Bank stara się przysłowiową złotówką pomagać wszystkim którzy zwracają się o pomoc. Wspomaga imprezy i akcje kulturalne, charytatywne, sportowe itp.

Pomyślano również o osobach niepełnosprawnych i rodzicach z małymi dziećmi. Dla nich zbudowano podjazd aby wygodniej mogli załatwić sprawy w naszym banku.

Dzień dzisiejszy banku do ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków i realizowanie strategii Spółdzielczej Grupy Bankowej którą tworzą Banki Spółdzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.w Poznaniu. Największe atuty SGB to wyłącznie polski kapitał, rozbudowana sieć placówek (około 900) pokrywających 55% powierzchni kraju oraz dynamicznie rozwijająca się sieć bankomatów znajdujących się na terenie prawie całego kraju.

Zgodnie z hasłem "Bank Spółdzielczy zawsze po drodze" jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów w pełni gotowi zaoferować Państwu obsługę finansową na najwyższym poziomie. Pamiętając o tym, że potrzeby Klientów wyznaczają standardy obsługi, Bank spółdzielczy stale dąży do wzbogacania swojej oferty o produkty i usługi, które w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.

Nasz bank obecny na rynku od ponad stu lat, będzie dla Państwa z całą pewnością godnym zaufania partnerem. Szerokie grono Klientów, którzy nam zaufali świadczy o tym, iż jesteśmy w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji charakterystycznej dla rynku usług bankowych. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient, który choć raz skorzystał z proponowanych przez nas usług pozostał z nami na zawsze.

PSD2

Szanowni Państwo

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,
a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

DOKUMENTACJA INTERFEJSU

Środowisko testowe – SANDBOX

INFORMACJE SERWISOWE

RAPORTY