Terminarz zebrań Grup Członkowskich z terenu działania NBS w Działoszynie

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich w NBS w Działoszynie.
 3. Przedstawienie:
  1. sprawozdania z działalności Banku za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego,
  2. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
  3. kierunków działania Banku na 2019 rok.
 4. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,   w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
 5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, kierunkami rozwoju działalności Banku na 2019 rok oraz porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 7. Zakończenie.

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd NBS w Działoszynie