Zebrania Grup Członkowskich Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

Lp. Skład grupy Miejsce zebrania Data
1. Członkowie z miejscowości należących do Gminy Konopnica Siedziba Oddziału Banku  w Konopnicy 20.03.2018r.

godz.14:30

2. Członkowie z miejscowości należących do Gmin: Osjaków  i Siemkowice Siedziba Oddziału Banku w Osjakowie 21.03.2018r.

godz.13:00

3. Członkowie z miejscowości należących  do Miasta Gminy i Działoszyn Siedziba Centrali  Banku  w Działoszynie 22.03.2017r.

godz.11:00

4. Członkowie z miejscowości należących do Gminy Wierzchlas oraz Wieluń Siedziba Filii Banku w Wierzchlesie 22.03.2018r.

godz.14:30

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Obrad Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie sprawozdania:
 • z działalności Banku za 2017 rok, z uwzględnieniem wykonania uchwał  Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.
 1. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym między innymi:
  1. podział zysku,
  2. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
  3. wnioski polustracyjne,
  4. ocena Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki wynagrodzeń,
  5. zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  6. zmiany do Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
 2. Dyskusja, zgłaszanie wniosków, podjęcie uchwał.
 3. Zamkniecie obrad Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie, uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu. 

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu oraz prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd NBS w Działoszynie