Ze względu na rozwój Banku stale poszukujemy nowych pracowników.

Tworzenie i wprowadzanie nowych produktów i usług powodują potrzebę zwiększania i udoskonalania zespołu pracowników.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV, na adres Centrali Banku z dopiskiem „Praca” na kopercie lub drogą elektroniczną na adres mailowy: praca@nbsdzialoszyn.pl

Przesłane przez Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane we wszystkich przyszłych procesach rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uwaga:

Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie poniższej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieWyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w cv dla celów przyszłych rekrutacji przez okres ……… od zakończenia niniejszego procesu rekrutacyjnego. …………(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie z siedzibą  przy ul. Piłsudskiego 21a; dane kontaktowe Banku: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie; ul. Piłsudskiego 21a, numer telefonu: 43 8413196, info@nbsdzialoszyn.pl
  2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu 43 841 31 96 lub pod adresem email:iod@nbsdzialoszyn.pl
  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie mojej zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
   2. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
   3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, moje dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:
  5. organom kontrolnym,
  6. osobom upoważnionym, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonać swoje obowiązki
  7. współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, szkoleniowym,
  8. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie BHP,
  9. medycynie pracy.
  10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  11. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,
  12. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  13. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora moich danych osobowych, przysługuje mi:
  15. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  16. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  17. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  18. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  Rozporządzenia,
  19. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  20. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  21. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  22. Podanie przeze mnie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
  23. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

   
  ……………………………………………….
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)